Erik Wahlberg vinner mål i Mark- och Miljööverdomstolen

Erik Wahlberg vann den 17 mars 2017 ett mål i mark- och Miljööverdomstolen emot Kristianstads Kommun, Efter fullständigt avslag på överklagande hos både Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen i Växjö som till fullo instämde i kommunens bedömning, erhöll Erik Wahlberg med sin klient prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen. I sin dom, som inte går att överklaga för kommunen och som är prejudicerande, konstaterar Mark- och Miljööverdomstolen att kommunen och underinstanserna feltolkat och feltillämpat gällande regelverk, den sanktionsavgift som klaganden genom sitt ombud ansett varit för hög reduceras därav i enlighet med klagandens talan från drygt 46 000 kr till dryga 3 900 kr (Mark- och Miljööverdomstolens mål nr P 7429-16).

En av Erik Wahlbergs inriktningar är fastighets-och entreprenadrätt,där Erik Wahlberg genom åren har erhållit mycket stora framgångar i svenska domstolar.

Tags: